Levéltár

Levéltár

Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Kolozsvári Gyűjtőlevéltára és könyvtára

A gyüjtőlevéltár 2003-tól kezdődően alakult Szögi Lászlónak, akkor még az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgatójának, és a levéltár igazgatójának Bernád Ritának (GyFL, főlevéltáros) köszönhetően. A Szent  Mihály Plébánia levéltári anyagát a Státus levéltárának anyagával együtt 2003-ig a Szent Mihály-templom rejtett tornyában tárolták, valószínűleg a késő-középkortól kezdődően, ahova az orgonakarzatról, a kórusról lehetett bejutni a mindenkori levéltárosnak.

A Státus intézménye, ami az egyházmegye képviseleti szerveként jött létre a 17. században, nem tartozott a püspök fennhatósága alá és olyan jellegű kérdésekkel foglalkozott, mint az egyház anyagi ügyei, oktatása és intézményeinek adminisztrálása. A ma is létező intézmény jogos igényeképpen (az 1989-es rendszerváltást követően alakult újra) a Státus anyaga külön levéltári egységbe szerveződött, míg a Gyüjtőlevéltár a Szent Mihály Plébánia iratait, az időközben ide került Szent Erzsébet ispotály anyagát és a Kolozs-dobokai főesperesség plébániáinak anyagát foglalja magába (ezt 2013-ban sikerült összegyűjteni). Az anyaggyűjtés folyamatban van: a meglévő állományhoz a történelmi Torda-Aranyos vármegye, azaz Torda-Aranyos főesperesség  plébániáinak levéltárával és könyvállományával bővül.

A Plébánián, történelmi korok során jelentős könyvállomány gyűlt össze, melynek őrzése a már említett rejtett toronyban volt. Innen kerültek a könyvek 2018 augusztusában a Gyüjtőlevéltárba. A mindenkori Szent Mihály-templom plébánosa a századok során egyben a kolozsmonostori apáti címet is viselte. Jelentős papi könyvhagyatékaink vannak, mint például az Éltes Károly könyvjegyzéke 1890-ből, és más személyes könyvtáradományok, melyeknek beazonosítása még folyamatban van. A kolozsmonostori plébánia könyvanyaga is a Gyüjtőlevéltárban található. A könyvállomány beazonosítása posessor (tulajdon) bejegyzések alapján, szintén feldolgozás alatt áll.

A levéltár megőrízte azt a struktúrát, amit az évszázadok során annak őrzői kialakítottak. Az ennek alapján elkülönített fondok tehát a Plébánia 20. század elejével bezáródó történelmi dokumentumaiból (anyakönyvek, házassági iratok, gazdasági iratok, egyházi épületek/restaurálások, ingatlanügyekkel foglalkozó iratok, intézmények – oltáregylet, alapítványok iratai), a Szent Erzsébet ispotály gazdag emlékanyagából, iskolaszéki iratokból, különböző, dézsmákkal kapcsolatos iratokból, egyháztanácsgyűlési jegyzőkönyvekből és papi személyi hagyatékokból állnak (az iratanyag mennyisége mintegy 76,61 folyóméter). Történeti értékét tekintve, illetve a gazdag okleveles anyagnak köszönhetően, a kolozsvári Gyüjtőlevéltár kitűnik a gyüjtőlevéltárak sorában. Tudniillik régebbi és gazdagabb oklevélgyűjteménnyel rendelkezik, mint maga az érseki levéltár Gyulafehérváron. Oklevélgyüjteményünk, darabszámra 149, amelyek 1341 és 1892 között kiállított eredeti oklevélből és oklevélmásolatból származnak. A gyüjtemény értékét növeli a 42 darab Mohács előtti oklevél (16 eredeti példány). A főesperességi levéltár mellett, 15 plébánia (Egeres, Györgyfalva, Jegenye, Kajántó, Katona, Kisbács, Kolozs, Kolozsmonostor, Szentpéter, Magyarfenes, Mócs, Nagysármás, Alsójára és Sinfalva) és 5 fília (Gyalu, Hidalmás, Szamosfalva, Szentmihályfalva, Várfalva) iratanyaga található.

Az igen gazdag gyűjtemény többféle kutatásra ad lehetőséget, az anyakönyvek genealógiai kutatóitól, a történészek különböző témákat érintő kutatásaig elmenően. Sokféle egyháztörténeti, művészettörténeti munkának nyújt forrásanyagot:

  • a Szent Mihály-templom restaurálási munkálatait feltáró kutatáshoz (Bágyuj Lajos építész hagyatéka);
  • a Szent Erzsébet-ispotály középkori és újkori történetéhez;
  • a Marianum és más, egyházi iskolák történetéhez;
  • a Kolozs-dobokai főesperesség dézsmaügyei;
  • a különböző plébániák gazdasági, ingatlanokkal kapcsolatos ügyeinek alakulása;
  • különböző papi levelezések.

A Gyüjtőlevéltár említett könyvtárállománya feldolgozás alatt van. Ősnyomtatvány, egyházatyák munkái, graduálék egyaránt a gyüjtemény részét képezik.

A Gyűjtőlevéltár nyitvatartási ideje hétfőtől csütörtökig 9:00-16:00-, pénteken 9:00-13:00 óra között elérhető a Szentegyház/ Iuliu Maniu 4. szám alatt, a földszinten.

Felelőse Nagy Emőke (+40-737-804-550; nagyemok@yahoo.com  leveltar@szmk.ro muzeum@szmk.ro).