Szentmise

A MISE RENDJE MAGYARUL

 

 

BEVEZETŐ SZERTARTÁS
KEZDŐÉNEK
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen
mindnyájatokkal.
És a te lelkeddel.
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen
ünnepelhessük az Úr szent titkait!
Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal,
szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a
Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket,
testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
KYRIE
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
GLORIA
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged,
áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és
Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és
Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a
világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert
egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel
együtt, az Atyaisten dicsőségében. Amen.
KÖNYÖRGÉS
AZ IGE LITURGIÁJA
OLVASMÁNY – VÁLASZOS ZSOLTÁR
SZENTLECKE – ALLELUJA
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent N. könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus.
HOMÍLIA
HITVALLÁS
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és
láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki
az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos
Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és minden általa
lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk
keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és
országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a
Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták
szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök
bocsánatára, várom a haltak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA
Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk
neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
Áldott legyen az Isten mindörökké.
Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked,
mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
Áldott legyen az Isten mindörökké.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az
egész Anyaszentegyház javára.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Amen.
II. EUCHARISZTIKUS IMA
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos.

EUCHARISZTIKUS IMA
SZENT VAGY
Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert Fiad,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet
gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked.
Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és
† vére legyen Fiadnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.
Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva
áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt:
VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY
ÉRTETEK ADATIK.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd
tanítványainak adta, és így szólt:
VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN. MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ
ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK A BŰNÖK
BOCSÁNATÁRA. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE.
Íme hitünk szent titka.
Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan
feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az
élő és szent áldozatot.
Tekints, kérünk, Egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne Fiad áldozatát, amely által
kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, Szentlelkével
eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal:
elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges
vértanúkkal, Szent N.-nel (napi- vagy védőszent) és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban
bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget.
Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját járó Egyházadat: szolgádat, N. pápánkat és
N. püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk,
vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból,
fogadd be jóságosan országodba, ahol, reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre
gazdagon részesülünk Krisztus, a mi Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és
dicsőség mindörökkön-örökké.
Amen.
A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA
Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:
MIATYÁNK
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen
meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy
minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; adj kegyesen békét napjainkban, hogy
irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és
Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön-örökké. Ámen.
Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: „Békességet hagyok rátok, az én békémet
adom nektek.” Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében,
és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a te lelkeddel.
Köszöntsétek egymást a béke jelével.
Legyen békesség köztünk mindenkor.
AGNUS DEI
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.
Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az
Isten Báránya.
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Krisztus teste.
Amen.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
BEFEJEZŐ SZERTARTÁS
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A szentmise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hála.

Üzenet küldése