Adatvédelmi nyilatkozat

A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia (székhely: 400015 – Kolozsvár, Főtér 16.) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, amit A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia a vele megkötésre került megállapodásokkal kapcsolatban kapcsolattartási adatként használ.

1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

A kapcsolattartási adatok kezelésére A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia (székhely: 400015 – Kolozsvár, Főtér 16.) jogosult. A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely miatt szükséges lenne az adatvédelmi tisztviselő kinevezése.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia a nem magánszemélyekkel megkötésre kerülő megállapodásokkal kapcsolatos kapcsolattartási adatokat rögzíti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából. Az adatkezelés jogalapja a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia jogos érdeke. A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia csak akkor tudja a szerződést teljesíteni, ha a szerződés teljesítésével kapcsolatosan egyeztetéseket tud folytatni a szerződő partnerrel, esetlegesen kérdéseket tud feltenni vagy a teljesítéssel kapcsolatos pontokat egyeztetni tudja, illetve a kapcsolattartási adatokhoz az arra jogosult valamennyi munkatárs hozzáfér.

3. Személyes adatok kategóriái

A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia a kapcsolattartási adatokat rögzíti.

4. Személyes adatok címzettjei

A kapcsolattartási adatok címzettje: Sebestyén Izabella pasztorálasszisztens (+40744746030; sebestyen.izabella95@gmail.com).

5. Személyes adatok forrása

Amennyiben a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia a kapcsolattartási adataihoz nem közvetlenül Öntől jutott hozzá, akkor a kapcsolattartási adatait a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia szerződő partnerének képviselője vagy kapcsolattartója adta át a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia részére.

6. Az adatkezelés időtartama

A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia a kapcsolattartási adatait a megállapodásra irányadó elévülési idő elteltéig kezeli.

7. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi.

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia arra vonatkozóan, hogy a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia kezeli-e a személyes adatait.
Ha a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:
(i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

8.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébániát kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

8.3 Törléshez való jog

A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébániának nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.
A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia alkalmazandó jogi kötelezettségének teljesítése, illetve közérdekből vagy a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Ha a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébániát, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

8.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

9. Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: iroda@szmk.ro

Hatályos 2021. október 1. napjától